Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO"), przedstawiamy Ci wszelkie niezbędne informacje o zakresie i podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, a także nasze dane kontaktowe, aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane, a także zapewnić Cię, że stosujemy wystarczające i skuteczne środki ochrony tych danych.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Pedrollo Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu, przy ulicy Ekonomicznej 6, 99-400 Łowicz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927169, NIP: 8341894178, REGON: 520257541 („Administrator” lub „my”). 
Ochrona Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Szanujemy prawo do Twojej prywatności i dbamy o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych.
Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie niniejszej polityki prywatności lub plików cookies można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
a)   pocztą tradycyjną wysłaną na adres: Pedrollo Polska Sp. z o. o., ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

b)   drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@pedrollopolska.pl.

 

§2 CEL I POSTAWY PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas, gdy:
1)     przetwarzanie jest konieczne w celu podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania zawartej umowy (art. 6 ust 1 lit. b) RODO), co obejmuje:

a)   świadczenie usług polegających na realizacji zamówienia złożonego przez Ciebie poprzez naszą stronę internetową ("Serwis");

b)   świadczenie usług polegających na wysyłaniu newsletteru;

2)    przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

3)    przetwarzanie jest konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które obejmują:

a)   ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami użytkowników Serwisu;

b)   odpowiadanie na wiadomości i pytania użytkowników Serwisu;

c)    analizę statystyczną aktywności w Serwisie, usprawnienie działania Serwisu oraz działania marketingowe Administratora;

d)   przetwarzanie danych w ramach profilu Administratora na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram (dane są współadministrowane przez Administratora oraz odpowiednio Facebook/Instagram);

e)    rozpatrzenie reklamacji, jak również poinformowanie o wyniku reklamacji.

Celem najwyższej ochrony Twoich danych osobowych wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 

§3 DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania niektórych danych osobowych może uniemożliwić lub znacząco utrudnić korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności (np. złożenie zamówienia). W przypadku podania danych w zakresie niewystarczającym do wykonania danej czynności dane te będą niezwłocznie usuwane.

 

§4 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych z nim umów (w tym podmioty obsługujące systemy informatyczne, świadczące usługi IT, świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową) oraz podwykonawcy, którzy świadczą dla Administratora usługi na podstawie zawartej z nim umowy.

 

§5 OKRES PRZECHOWYWANIA 

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

1.     Twoje dane będą przez nas przetwarzane (i) w związku z złożeniem zamówienia w Serwisie do czasu zakończenia realizacji czynności podjętych na podstawie przedmiotowego zamówienia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa; (ii) w związku z zawartą umową lub podjęciem negocjacji celem jej zawarcia; (iii) jeżeli skontaktowałeś się z nami w jakiejkolwiek formie, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania; (iv) w przypadku reklamacji, będziemy przetwarzali dane przez czas trwania procesu reklamacyjnego; (v) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub usprawiedliwionego interesu administratora, odpowiednio do czasu wycofania zgody lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

2.    Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniał nasz interes. Jednak niezależnie od powyższego, będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, określonego przepisami prawa.

 

§ 6 TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z 

PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1.     Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

1)     prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. RODO);

2)    prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);

3)    prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

4)    prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);

5)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

6)    prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane innemu administratorowi, jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy taka czynność będzie technicznie możliwa (art. 20 RODO);

7)    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny wobec Twojego interesu lub Twoich praw i wolności, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

2.    Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@pedrollopolska.pl lub pocztą tradycyjną.

3.    Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

 

§ 7 ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu. 

 

§8 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

§9 PLIKI COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies, stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
Ponad powyższe pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom.
Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
1)     „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, wyłączenia przeglądarki internetowej;

2)    „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;

3)    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

4)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

5)    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

6)    „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7)    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie wszystkoociasteczkach.pl
Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia Cię dostępu do zasobów naszego Serwisu, jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 

§10 GOOGLE ANALYTICS

W Serwisie korzystamy z Google Analytics - usługi analizy internetowej, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu poznania użytkowników naszego Serwisu i zoptymalizowania naszej oferty dla tych użytkowników (cele marketingowe i optymalizacyjne).
Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszego Serwisu, tworzenia raportów dotyczących aktywności w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszego Serwisu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. 
Użytkownik może uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez Cookies i związanych z korzystaniem przez niego z naszego Serwisu (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, instalując wtyczkę udostępnioną przez Google (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Więcej informacji na temat warunków ochrony danych można znaleźć pod adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl /.
 

§11 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

W celu zapewnienia zgodności przekazywanych informacji z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności i plików cookies w dowolnym momencie. Zastrzeżenie to dotyczy również przypadków, w których informacje o ochronie danych osobowych muszą zostać dostosowane ze względu na nowe lub zmienione usługi i funkcjonalności oferowane przez nasz Serwis. Zmiana niniejszej Polityki prywatności i plików cookies zostanie dokonana poprzez umieszczenie nowego tekstu w Serwisie, który wejdzie w życie automatycznie przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej. Wszelkie poprzednie wersje Polityki prywatności i plików cookies będą udostępniane na żądanie.